Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu

30-05-2022 | Görüntülenme Sayısı: 916

26/4/2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri,  spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde spor federasyonları, "Spor federasyonu:  Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları," şeklinde tanımlanmış, aynı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında, spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile spor federasyonlarının kurulacağı ve aynı Kanunun 38 inci maddesinde spor federasyonlarının görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun ceza hükümlerini düzenleyen 47 nci maddesinin altıncı fıkrası,

"Spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak Bakanlık veya spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin almaksızın; bu kapsamda faaliyette bulunan veya unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan kişiler, Bakanlık veya ilgili spor federasyonunun şikayeti üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."  hükmünü haiz olup, bu kapsamda spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak Bakanlığımız veya spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin almaksızın;

  1. Bu kapsamda faaliyette bulunan,
  2. Unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan,

kişi, dernek ve benzeri yapıların bu tür faaliyetlerinin engellenmesi, kuruluşlarına izin verilmemesi, tüzük ve yazılı belgelerinde spor dalı faaliyetlerine ilişkin hükümlerin kaldırılması, mezkur hükme aykırı hareket eden kişi, dernek ve benzeri yapılar Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecektir.